Affaldsplan Ebeltoft Trafik- og Lystbådehavn

1.  Beskrivelse af havnens modtageordning

Det er ikke muligt at udarbejde en total oversigt over havnens forbrug og affaldsproduktion
helt ned til den enkelte dåse maling. Årsagen er, at havnen ikke har en central styring
af indkøb, arbejdsprocesser og håndtering af forekommende affald, idet det er de enkelte
bådejere, der selv indkøber diverse forbrugsstoffer til egen båd. Den enkelte bådejer er
dermed også ansvarlig for brugen af disse stoffer og for bortskaffelsen af affaldet.
I det følgende er forbruget derfor udelukkende opgjort for havnens basisdrift, som
den er direkte ansvarlig for.


Kloakspildevand    

Spildevand fra toiletbygning og andet afløb ledes i det offentlige kloaknet.

Havnen basere modtageordningen på tilkaldelse af slamsuger                           

Kloakspildevand  Kapacitet
Type af faciliteter   
Tilkaldelse af slamsuger  
Almindelige toiletkummer offentlige kloaknet
Udslagsvask udendørs til tømning af tanke offentlige kloaknet

Driftsaffald – olie og kemikalier    

I et ventileret Miljøcontainer med fast bund og mulighed for opsamling af eventuelt spild, indsamler havnens brugerfarlige affald. 
Spildolie afhentes af Dansk olie genbrug a/s
Malingsrester, oliefilter m.v. afhentes af Modtagestation for farlig affald
Akkumulatorer og batterier til Reno Djurs containerplads

Der er opstillet miljøcontainer i miljøstation placeret ved siden af toiletbygn

Type af faciliteter i miljøcontainer Kapacitet  
Dobbeltsidet olietank (sikkerhedstank)      900 l.
Tromle med låg til forskellige typer flydende farligt affald(fx malingsrester og fortynder)   1 stk. 90 l. 
Tromle med låg til fast olieaffald (filter olieklude m.v.)   1 stk. 90 l.
Akkumulatorer og batterier   Miljøcontainer

Almindelig affald afhentes og leveres til Reno Djurs
Der er opstillet følgende i miljøstation placeret ved siden af toiletbygning:

Driftsaffald – almindeligt affald

 
Type af faciliteter  Kapacitet
Container til dagrenovation 5 stk. a 600 L
Container til pap og papir     2 stk. kuber
Flaskecontainer    2 stk. kuber
Metal (øl- og sodavandsdåser evt. konserves) Afhentes løbende af Natur-og vejservice
Plast  Afhentes løbende af Natur-og vejservice
Tovrester / bundgarn  Afhentes løbende af Natur-og vejservice

2.  Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet

Havnen foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet. 

Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.

Ajourføring:
Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision.  


3  Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald 

Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet. 

Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt, hvorvidt en modtagefacilitet er selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem.
Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i nedennævnte fraktioner som havnebestyrelsen har valgt at sortere havnens affald i: 

Kloakspildevand:

     
Affald fra følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Holding tanke Holding tanke Havnekontoret er behjælpelig i forbindelse med tilkaldelse af slamsuger  
Kemiske toiletter Udslagsvask   Ja

 


 


 


 

Driftsaffald – olie og kemikalier.

     
       
Affaldet sorteres i følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Spildolie og olieholdigt vand beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Miljøcontainer jævnfør oversigtskort Ja
Fast olieaffald Beholder til olie- og brændstoffiltre, olieklude m.v.Beholder til olie- og brændstoffiltre, olieklude m.v. Miljøcontainer jævnfør oversigtskort Ja
Flydende kemikalier Beholder/container til forskellige typer flydende farligt affald Miljøcontainer jævnfør oversigtskort Ja
Faste kemikalier Beholder/container til akkumulatorer og batterier Miljøcontainer jævnfør oversigtskort Ja

 


 


 


 

Driftsaffaldalmindeligt affald:

     
Affaldet sorteres i følgende kategorier Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Dagrenovation Container til dagrenovation  Jævnfør oversigtskort Ja
Pap og papir Container til pap og papir Jævnfør oversigtskort Ja
Glas Flaskecontainer Jævnfør oversigtskort Ja
Tovrester/bundgarn Afhentes løbende af Natur-og vejservice    
Metal Afhentes løbende af Natur-og vejservice    
Plast Afhentes løbende af Natur-og vejservice    

​4.  Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen 

Der udarbejdes et oversigtskort, der viser havnens område med de forskellige faciliteters placering samt relevant information. Kortet er ophængt ved havnekontoret og på infostander.


5.  Beskrivelse af afgiftsordningen

Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af "No-Special-Fee" princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster.


6.  Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til Havnefogeden, som herefter kan udlevere en klageformular. Klagen stiles til Veje og Trafik som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.


7.  Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

Havnen er opdelt i følgender:
1.    Lystbådehavn
Løbende konsultationer med brugere i lystbådehavnen foregår henholdsvis ved årlig opfølgning på fastlæggere i havnen med personlig kontakt med havnefogeden samt ved daglig kontakt fastliggere og havnefoged imellem.
Løbende konsultation med gæstesejlere foregår ved daglig kontakt gæstesejlere og havnefoged imellem

2.    Fiskerihavn
Løbende konsultationer med brugere i fiskerihavnen foregår henholdsvis ved indkaldte møder mellem brugere og havneadministrationen (indkaldes når der er behov for dialog og information om udvikling på havnen) samt ved daglig kontakt brugere og havnefoged imellem.